Algemene voorwaarden

KvK nummer: 91063655 BTW nummer: NL865540767B01 Algemene Voorwaarden – Just Like Dreaming

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Just like dreaming zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Just like dreaming worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Just like dreaming ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Just like dreaming zijn vrijblijvend en Just like dreaming behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Prijzen en productinformatie zijn onder voorbehoud en aan verandering onderhevig. Just like dreaming is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de informatie op deze site. Productinformatie zoals materiaal en maatvoeringen ontvangen wij van onze leveranciers. Just like dreaming is niet aansprakelijk voor afwijkingen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Just like dreaming. Just like dreaming is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Just like dreaming dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een aantal van de producten wordt mogelijk aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief behandelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden middels de daardoor beschikbaar gestelde betalingswijzen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Indien Just like dreaming haar vordering ter incasso uitbesteedt (bijvoorbeeld bij overschrijding van de betalingstermijn), bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de Algemene voorwaarden van Just like dreaming bevoegdheid van Just like dreaming om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Just like dreaming gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Hierin inbegrepen zijn de eventuele spaarpunten, in welke vorm dan ook, waaronder kortingen op volgende bestellingen of reeds gedane bestellingen waaronder pre-orders, indien van toepassing.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Just like dreaming.

Artikel 4. Levering

4.1 Voorradige artikelen worden binnen enkele werkdagen na ontvangen betaling verzonden. Vanwege de grote vraag kan het echter voorkomen dat er een wachttijd op een product zit. Bestellingen kunnen in delen verzonden worden indien niet alles direct op voorraad is. Hiervoor worden geen extra verzendkosten gerekend (eventuele pre-orders zijn hierop een uitzondering). De door Just like dreaming opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Just like dreaming verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Just like dreaming geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Just like dreaming garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Just like dreaming daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail, en duidelijk omschreven kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Just like dreaming de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Het verzenden van deze producten geschiedt voor uw eigen rekening, tenzij anders afgesproken.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Just like dreaming te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is (voorbeeld: een scheur in een doos kan al een beschadiging zijn indien de doos onderdeel uitmaakt van de verzamelwaarde), waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Just like dreaming, dan wel tussen Just like dreaming en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Just like dreaming, is Just like dreaming niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Just like dreaming.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Just like dreaming ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Just like dreaming gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar of niet mogelijk zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Just like dreaming kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Wanneer door Just like dreaming gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Just like dreaming deze voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Just like dreaming in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Just like dreaming vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 Just like dreaming is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.   Klik hier om verder te gaan naar onze shop!